תנאי השימוש

ברוך הבא לפתקא ("פתקא" או "האפליקציה"), אשר הינה אתר אינטרנט ויישום רשת application web שמופעל על ידי עמותת תחנת הגאולה (ע"ר) ("החברה"). פתקא משמשת כפלטפורמה המאפשרת למשתמשי קצה ("המשתמשים") אשר ברצונם לבקש ברכות ומשאלות באתרים ומקומות קדושים, עבור עצמם ועבור אחרים (להלן בהתאמה: "הברכות" ו- "האתרים") לבצע זאת באופן שהברכות והמשאלות יוקראו על ידי שליחים ייעודיים באתר הרלוונטי ("השליחים"), וכן, לבקשת המשתמש, יתועדו באמצעות סרטון למשתמש הקצה מזמין השירות ("השירות") וזאת כנגד קבלת תמורה, בהתאם לשיעור שייקבע על ידי החברה מעת לעת.

 

השימוש באפליקציה ובשירות כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"):

 

תנאי שימוש אלו מובאים על מנת להסדיר את היחס שבין החברה ומי מטעמה לבין משתמשי הקצה אשר עושים שימוש באפליקציה ("משתמש" או "אתה").

 

שימוש באפליקציה ובשירות הניתן באמצעותה הינם בבחינת הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו ועל כן, אין להקל ראש בקריאתם ויש לקרוא אותם בעיון רב. ככל שהנך קטין וטרם מלאו לך 18 שנים, הנך נדרש לקרוא תנאים אלו יחד עם אפוטרופוס (הורים או אפטרופוס אחר) ולקבל הסכמתכם לכך.

 

אי הסכמה לתנאי השימוש על ידך, בין אם לכל האמור בהם ובין אם לחלקו, תגרום לכך כי לא תוכל לעשות שימוש באפליקציה למטרה לשמה נוסדה וכן לכל מטרה אחרת, ועליך להסירה באופן מיידי.

 

1 .יצירת פרופיל: בכדי להזמין ברכות ומשאלות במסגרת השירות הנך נדרש למסור פרטים מזהים שונים בהתאם למדיניות ודרישת החברה, כפי שיהיו מעת לעת. מוסכם כי לצורך זיהוי המשתמשים באפליקציה תהיה רשאית החברה לדרוש אמצעי זיהוי נוספים כגון צילום עצמי, צילום תעודה מזהה וכל אמצעי זיהוי אחר אשר הנו נחוץ לדעת החברה.

 

2 .קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים (לרבות בכל הקשור לאפליקציה - תיאורה, אופן פעילותה וכל מידע ו/או נתון רלוונטי אחר בקשר אליה), הנתונים, הפטנטים וסימני המסחר (ובקשות לרישום פטנטים ו/או סימני מסחר), זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתה ועיצובה של האפליקציה וכן כל עניין או פרט הקשורים באפליקציה, הם רכושה הבלעדי של החברה או באישורם של צדדים שלישיים. אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות בפתקא, במידע או בתכנים הכלולים בה, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, או למסור לצד שלישי כל חלק מהאפליקציה, התכנים והשירותים המצויים בה אלא בכפוף לקבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. באם משתמש העלה תכנים שונים לאפליקציה, לרבות בצורה נלוות ככורח יוצא מהשימוש באפליקציה ("תכני משתמש") הוא מעניק בזאת לחברה ומי מטעמה, רישיון כלל עולמי, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, שאינו בלעדי, משולם במלואו וללא תמלוגים, ניתן להעברה וניתן להמחאה, לעשות שימוש, לאחסן, להעביר, להציג, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לבצע, לשכפל, לערוך, לשנות, ולנצל את תכני המשתמש בכל צורה שהיא, על גבי כל מדיה שהיא, לצורך הפעלת האפליקציה ו/או השירות ו/או קידומם. הזמנת ברכה או משאלה, ובכפוף לתשלום התמורה בגינם, מוענקת למשתמש שהזמין אותה במלוא רישיון, כלל עולמי, לא בלעדי, משולם במלואו וללא תמלוגים, לא ניתן להעברה ו/או להמחאה: לעשות שימוש הוגן וסביר בסרטון המשאלה או הברכה ובכללו- לאחסן, לשתף, להציג, להפיץ ולפרסם את הסרטון, והכל באופן פרטי ולא מסחרי.

 

3. שימושים אסורים: בטרם השימוש באפליקציה, מתחייב בזאת כל המשתמש, בין היתר, שלא לעשות באפליקציה כל שימוש פוגעני כלפי גורם כזה או אחר, לרבות שימוש פוגעני בסרטון הברכה או המשאלה אשר צולם ידי השליח בהתאם להזמנתו. בנוסף לכל האמור, מתחייב בזאת כל משתמש לעשות שימוש הוגן וסביר באפליקציה ולא לבצע שימוש הפוגע באפליקציה ו/או בשירות, לרבות:

 

 • לעשות כל שימוש בפרטי משתמש או כל אדם אחר, להתחזות לאחר, להירשם בשם אחר, בכל דרך או צורה שהיא.

 • להעביר כל סוג של קוד או וירוס בכדי להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באפליקציה ו/או בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה או משתמשים אחרים לצורך אספקת פתקא והשירות המוצע בה;

 • להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך פתקא. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מפתקא;

 • לבצע כל שינוי בברכות ובכלל זה לעשות בהן כל שינוי תוספת ו/או התאמה אחרת אשר שונה מן הברכה המקורית או מהסרטון שנשלח אל המשתמש על ידי החברה או מי מטעמה; 

 • לעשות כל שימוש מסחרי בברכות ובכלל זה למוכרן ו/או להשאילן ו/או להשכירן ו/או להעלותן לאתרי אינטרנט (לרבות com.Youtube (ו/או לשתפן בכל שימוש שאינו שימוש פרטי;

 • לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באפליקציה; ו/או-

 • ליצור עותקים של הברכות ו/או כל חומר אחר אשר יישלח אליך ו/או יגיע לידיך בכל דרך אחרת כתוצאה מהשימוש פתקא ו/או השירות ו/או לעשות כל שימוש שלא הותר במפורש על ידי פתקא. כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים הנ"ל תהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלו וצפויה להוביל לחסימת המשתמש הרלוונטי, לפנייה לגורמים המוסמכים על פי דין לטיפול בעבירות מסוג זה ולנקיטה בהליכים משפטיים. 

 • זכויות יוצרים: פתקא עושה מאמצים רבים לאתר את בעלי זכויות היוצרים בתמונות המופיעות באתר. שימוש בתמונות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע או לא אותר, נעשה על פי סעיף 27א׳ לחוק זכויות היוצרים. אם זיהתם צילום ואתם בעלי זכויות היוצרים בו יש לפנות ל pitka1010@gmail.com.

 

4. הגבלת אחריות: השימוש באפליקציה ובשירות הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש וניתן כמות שהוא (is As ,(ללא אחריות או מצג מכל סוג שהוא. החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באפליקציה ולא תישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים, לשיבושי הגהה, ניסוח וכיו"ב בגין השימוש באפליקציה וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או תוך כדי השימוש באפליקציה ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בה ,לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים. אין לעשות כל הסתמכות על מצגיה ותכניה של פתקא, וכל הסתמכות או שימוש שכזה ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. כל עיסוקה של החברה הינו בשימוש כמתווכת בין משתמשים לשליחים והיא איננה אחראית בשאלת העמידה של הברכות ו/או התכנים ו/או כל חומר אחר המועברים אלייך ו/או המוצעים לך על ידי השליחים, בהוראות הדין החלות, ככל שישנן. הנך מצהיר, כי ברור לך כי התכנים ו/או כל חומר אחר המועברים אלייך בקשר עם השירות (לרבות איכות השמע והצילום של הברכה או המשאלה, ככל שנדרש) אינם מפוקחים על ידי החברה ולא מצויים באחריותה והינך מאשר ומודע לכך, שהחברה איננה אחראית לנזק שעלול להיגרם בקשר עם התכנים ו/או כל חומר אחר המוצע לך ו/או המועבר אלייך באמצעותה. החברה אינה מבצעת כל בדיקה באשר לדיוקם ו/או איכותם של התכנים ו/או כל חומר אחר המוצע ו/או מועבר עלייך באמצעותה, ובכל מקרה, אין בהצגת נתונים אלו או אחרים באפליקציה משום מצג ו/או המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה בדבר התאמת הנ"ל למשתמש, אופיים או טיבם. החברה איננה אחראית ואיננה נותנת מצג כלשהו ביחס להתגשמות הברכות ו/או כל התחייבות או מצג שיוצרים השליחים ביחס אליהן. על אף האמור בתנאי השימוש ומבלי לגרוע מתוקפם, שומרת לעצמה החברה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע מסירת הזמנות לתכנים אשר הינן בעלות אופי פוגעני ו/או פוליטי ו/או מנוגד לכל דין, למדיניות או ערכי החברה. ייתכנו השפעות על ביצועי המכשיר הסלולארי עליו מותקנת האפליקציה, לרבות שימוש יתר בסוללה, גרימת כיבוי המכשיר ואף פגיעה בתכנים השמורים במכשיר. החברה משקיעה מאמצים על מנת לבדוק ולתקן כשלים אלו אולם יובהר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית בשל כשלים כאמור, באם יהיו, וכי לא תהיה לך שום טענה כלפי החברה בנוגע לכשלים אלו. האפליקציה אינה תומכת בכל סוגי המכשירים ובאחריות המשתמש לבדוק היתכנות שימוש במכשיר שברשותו. כמו כן, השירות מותנה בתקשורת זמינה ורציפה של אינטרנט אלחוטי של המכשיר הסלולארי, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש בשירות. המשתמש בלבד יישא בחיובים שונים מצד ספק התקשורת הסלולארית, שעשויים להיגבות בגין הצורך בתקשורת אינטרנט בעבור השימוש באפליקציה. לחברה אין כל קשר או זיקה ולא תהיה לה אחריות כלשהי בקשר עם האמור. החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות עקב פגם או תקלה במנוע הפעלתה או את הגישה לאפליקציה או בגין ביטול או הפסקת השירות.

 

5. מדיניות פרטיות: מידע שאנו עשויים לאסוף על מנת לעשות שימוש בשירותי פתקא: בעת ההרשמה לאפליקציה הנך נדרש לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי. יובהר כי הנך מוסר מידע זה על אחריותך המלאה ומתוך ידיעה שלמה וכי מבלי למסור פרטים אלו לא תתאפשר לך הפעילות באפליקציה והשימוש בשירות. ידוע לך כי בעת השימוש באפליקציה ייאסף מידע על הדפים, המוצרים התכנים והמודעות בהם צפית, על משך זמן שהייתך באפליקציה ועל הפעולות שביצעת בה. עם זאת המידע אינו מזהה את המשתמש אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. כמו כן, נאסף על המשתמש, מידע המקושר למכשיר הנייד ממנו בוצע השימוש באפליקציה (לדוגמה, חשבון המשתמש ב-Google .(מידע זה נשמר במערכת ויזהה אותך בכל כניסה. החברה רשאית להשתמש במידע שייאסף לצורכי הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו וכן לעשות שימוש במידע זה לכל מטרה אך ורק על פי תנאי שימוש אלו או על פי הוראות כל דין, לרבות אך לא רק:

 

 • על מנת לאפשר לך שימוש תקין באפליקציה;

 • לסייע בהעשרת השירות וכן פיתוח ותפעול האפליקציה; 

 • איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או הפרות הדין;

 

ו/או- בשימוש באפליקציה הנך מביע הסכמתך לנוהלי איסוף המידע והשימוש בהם כפי שמתואר לעיל.

 

דיוור שיווקי: הנך עשוי לקבל מהחברה או מי מטעמה מידע, הצעות ומבצעים על מוצרים ושירותים שונים שעשויים לעניין אותך. בהסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו הינך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת דואר האלקטרוני או מספר טלפון שמסרת לנו. בהתאם להוראות הדין, ככל שאין בדעתך לקבל מידע כמפורט לעיל, תוכל לבטל הסכמתך בכל שלב וזאת במענה לדיוור עצמו והסרתך מרשימת התפוצה בלחיצה על הקישור הרלוונטי או במשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שתפורט להלן.

 מסירת מידע לצדדים שלישים: מעת לעת אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות דפוסי השימוש באפליקציה. מידע זה לא יזהה אותך אישית. מבלי לגרוע מהזכויות המובאות כאמור בתנאי שימוש אלו, החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה להגנת המידע הפרטי שנמסר לה על ידי המשתמש. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש לכל צד שלישי, פרט לגורמים במקרים המפורטים להלן: o אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; o בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; o אם תפר את תנאי השימוש ו/או תבצע באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה; o בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת מידע.

 

אבטחת מידע: החברה פועלת בהתאם לנהלי אבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע שלך. עם זאת אין המדובר בביטחון מוחלט והנך מודע כי יתכן ויעלה בידי צדדי ג' שאינם משתמשים, לחדור לאתר להיחשף למידע שבו ולנקוט בפעולות כלשהן. יובהר כי הנך מודע לכך שהחברה אינה אחראית ולא תחוב בכל אחריות לנזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, ו/או לכל פגיעה אשר עלולים להתרחש ביחס לאבטחת המידע בקשר עם השירות.

 

6. שיפוי: הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרתך את תנאי שימוש אלה ו/או הפרתך את הדין הרלוונטי.

 

7. הזמנת השירות וביטול עסקה: בלחיצה על כפתור "הזמנה" (או כל כפתור אחר אשר משמעות הלחיצה עליו זהה) במעמד הזמנת המשאלה או הברכה הנך נותן הסכמתך באופן בלתי הדיר להזמנת השירות ולהעברת דמי התמורה. בכפוף לכל דין חל, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו מכוחו, החברה לא תבטל הזמנות לאחר הזמנתן וכספך לא יוחזר. אספקת השירות מותנית בהעברת דמי התמורה הנדרשים במלואם אל החברה כפי שיפורט במעמד ההזמנה. החברה, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר. כן שומרת לעצמה החברה הזכות לבטל הסכם זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה ואף ללא סיבה ומבלי שתהיה חייבת למסור על כך הודעה למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באפליקציה, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.

 

8. שונות: תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באפליקציה, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בה, באמצעות כל מכשיר קצה. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי מהמשתמש. המשתמש אינו רשאי לעשות כן ללא הסכמתה המפורשת והמוקדמת בכתב של החברה. המשתמש מכיר בכך כי החברה עשויה להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם צדדים שלישיים שונים לצורך אספקת השירות וכי במקרה כזה יהיה המשתמש כפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים כפי שהללו עשויים להשתנות מעת לעת. התמורה בגין השירות ותנאי אספקתו לרבות ואופן שליחת הסרטון יפורטו במעמד ההזמנה. חרף האמור, הנך מבין ומאשר כי החברה איננה ולא תהיה אחראית לחריגות ו/או לשינויים שיבוצעו בהקראת הברכות ו/או המשאלות על ידי השליחים, ככל שיהיו כאלה. בשימושך בפתקא הנך מביע הסכמתך לקבלת מסמכי סיכום עסקה (חשבונות, קבלות, חשבוניות וכו') בדואר אלקטרוני לתיבת הדואר האלקטרוני בכתובת שמסרת לחברה במעמד ההרשמה ("התיבה") ומצהיר, כי ידוע לך והנך מסכים, כי קבלת מסמכים אלו לתיבת הדואר האלקטרוני שלך תיחשב כקבלתם על-ידך לכל דבר ועניין לרבות לצורכי מס ולצרכי גביה במקרה של אי תשלום. במידה ואינך מעוניין לקבל מסמכים אלקטרוניים באופן דיגיטלי, הנך רשאי להודיע על כך לחברה, מראש ובכתב. איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהחברה רשאית לעשות לפי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין ו/או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לחברה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין, לא יחשבו כויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור של החברה על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כויתור, הימנעות, השתק או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים. היה והתברר כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו הנו בלתי חוקי, בטל או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, כי אז ייחשב תנאי זה כנפרד מיתר סעיפי תנאי השימוש ולפקיעת תוקפו לא תהיה כל השפעה על תוקף כל אחד מן התנאים הנותרים. על המידע המצוי באתר זה, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.

 

תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לנו הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים שפתקא מציעה, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לך לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים. לשאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה הנך מוזמן לפנות אלינו לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה pitka1010@gmail.com כל שאלה, תלונה או הערה בנוגע למשאלות לברכות (לרבות בנוגע לאופי העברת הבקשה לברכה או משאלה, תכניה, מועדי צילומה, איכות צילומה וכו') הנך מוזמן להעביר אלינו באמצעות כתובת הדוא״ל המצויינת לעיל, ואנו נענה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימי עסקים.